Privacyverklaring 


Verantwoordelijke

Signfilm.be bvba, gevestigd aan de Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat, is verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Signfilm.be bvba

Postadres: Kapelsesteenweg 292

2930 Brasschaat

T: 0032 (0)3 64 44 560

E: info@signfilm.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Signfilm.be bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijv. in de formulieren op website/webshop of nieuwsbrief aanmelding) en/of doordat Signfilm.be bvba uw toestemming heeft ontvangen om uw gegevens te verwerken voor functionele, analytische en advertentie doeleinden (bijv. in een cookiemelding).

Onderstaand vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u zouden kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type Bankrekeningnummer


Signfilm.be bvba verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Signfilm.be bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om u van informatie te voorzien of diensten die u bij ons hebt aangevraagd.
• Om u te informeren over de voorgang van uw bestelling.
• Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, bijvoorbeeld om uw bestelling op de juiste plaats af te leveren of uw betaling mogelijk te maken.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen daarvan.
Signfilm.be bvba analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Signfilm.be bvba verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Signfilm.be bvba neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Signfilm.be bvba) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Signfilm.be bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren.
Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard.
Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking.


Delen van persoonsgegevens met derden
Signfilm.be bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Dit kan tot gevolg hebben dat uw gegevens naar een land buiten de Europese Unie worden verstuurd.
Wanneer dit het geval is, neemt dat bedrijf passende maatregelen die qua niveau minimaal gelijk zijn alsof de verwerking in de Europese Unie had plaatsgevonden.
Signfilm.be bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en de door haar ingeschakelde verwerkers.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meer informatie over cookies, het type cookies dat Signfilm.be bvba gebruikt en de volledige cookiemelding kunt u vinden op https://www.signfilm.com/privacy-policy-restriction-mode/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Signfilm.be bvba en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@signfilm.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Signfilm.be bvba wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Signfilm.be bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@signfilm.com.


Brasschaat, 24 mei 2018

Bedrijfsgegevens:
Signfilm.be bvba

Kapelsesteenweg 292

2930 Brasschaat

Tel: 0032 (0)3 64 44 560

HRA:333108

Ondern.nr. 0465.205.961Signfilm.be bvba, Kapelsesteenweg 292, 2930 Brasschaat. Tel. T: 0032 (0) 3 64 44 560 E: info@signfilm.com

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Bekijk het cookiebeleid en de privacyverklaring voor meer informatie.


Vs.22-5